Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bianca van Harskamp Coaching en Training

In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde diensten bij Bianca van Harskamp Coaching en Training. 

Op alle trajecten en diensten van Bianca van Harskamp Coaching en Training zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de eenmanszaak Bianca van Harskamp Coaching en Training, gevestigd aan de Koningstraat 17 te Sassenheim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81774214.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met deelnemer of cliënt: de natuurlijke persoon of de organisatie die een dienst van Bianca van Harskamp Coaching en Training afneemt.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met diensten: alle door Bianca van Harskamp Coaching en Training aangeboden diensten zoals live en online workshops, live en online programma’s en online of live coaching op gebied van hypnotherapie trajecten. 

Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van diensten van Bianca van Harskamp Coaching en Training deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Afspraken

Afspraken voor sessies kunnen online of telefonisch gemaakt worden en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bianca van Harskamp Coaching en Training behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren en zal dit in dat geval met onderbouwing aan desbetreffende cliënt mededelen.

Annulering

Kosteloze annulering van deelname aan online of live trainingen en/of workshops is uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding. Deelnemer ontvangt in dat geval het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer de dienst reeds is afgenomen vervalt het recht op annulering en restitutie.

Annulering van gemaakte afspraken voor online of live sessies of behandelingen kan uitsluitend tot uiterlijk 48 uur voor de geplande dag en tijdstip van de afspraak. Bij niet tijdige annulering, of bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd, zullen de reguliere kosten hiervoor bij de client in rekening gebracht worden.

Als je meedoet aan een groepsprogramma en je kan niet meedoen op de vooraf bepaalde data, dan is Bianca van Harskamp Coaching en Training niet verplicht een alternatief aan te bieden.

Indien door overmacht, en op initiatief van Bianca van Harskamp Coaching en Training, een gemaakte afspraak niet door kan gaan, of een afgenomen dienst niet kan worden geleverd, dan zorgt Bianca van Harskamp Coaching en Training voor een passend alternatief. In het geval dat dit tot gevolg heeft dat de datum, tijd of locatie van een evenement wordt gewijzigd, stelt Bianca van Harskamp Coaching en Training de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte. Het wijzigen van afspraken of evenementen door Bianca van Harskamp geeft geen recht op restitutie aan de deelnemer.

Tarieven

De tarieven van sessies en/of programma’s worden gecommuniceerd op de website. Bianca van Harskamp kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Betaling vindt direct na de eerste afspraak plaats, middels een bankbetaling of betaallink. Indien je dit wenst ontvang je per e-mail hiervan een factuur. Indien betaling in de praktijk niet direct mogelijk is dan geldt een betalingstermijn van maximaal 7 dagen. De factuur dient in dat geval minimaal 48 uur voor aanvang van de tweede afspraak voldaan te zijn. In het geval van vooraf overeengekomen deelbetalingen geldt dat betaling plaatsvindt in 2 termijnen, waarbij de tweede termijn na 30 dagen na de eerste termijn voldaan dient te zijn.

In het geval dat betaling niet tijdig plaatsvindt, behoudt Bianca van Harskamp Coaching en Training zich het recht voor de tweede afspraak te annuleren. Na ontvangst van de betaling zal dan een nieuwe afspraak ingepland worden.

Vergoedingen

De diensten van Bianca van Harskamp Coaching en Training vallen niet onder de zorgkostenvergoeding, ook al is hypnotherapie een onderdeel van alternatieve en/of complementaire en/of preventieve behandeling.

Programma’s

Alle onderdelen, die deel uitmaken van de door Bianca van Harskamp aangeboden diensten zijn bedoeld voor je persoonlijke ontwikkeling. Elke handeling die je doet naar aanleiding van het afnemen van deze diensten zijn je eigen verantwoordelijkheid. Bianca van Harskamp Coaching en Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor consequenties en resultaten.

Het doel van de diensten is om je bewust te maken van de mogelijkheden die je zelf hebt om positieve veranderingen te realiseren in je eigen leven. Bianca van Harskamp Coaching en Training geeft geen garanties over resultaten. Resultaten behalen zijn het gevolg van toewijding aan je doelen, volledige eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen en/of belemmeringen, persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en acties ondernemen.

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Er is geen therapeut die het eindresultaat kan garanderen, net zo min als een arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut garanties kan geven over zijn/ haar behandelingen. Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch. Bianca van Harskamp Coaching en Training garandeert deelnemer de inspanningsverplichting om de cliënt naar beste kunnen en weten, zo goed mogelijk te helpen en handelt daarbij met de grootst mogelijke integriteit. Programma’s van Bianca van Harskamp Coaching en Training zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen.

Betwisting

Cliënten van Bianca van Harskamp Coaching en Training behalen gewenste resultaten. In het geval van ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden en/of resultaten dan is verhaal niet mogelijk. Alle door Bianca van Harskamp Coaching en Training aangeboden diensten betreft een samenwerking tussen cliënt en Bianca van Harskamp Coaching en Training. Resultaten zijn hierdoor sterk afhankelijk van de toewijding, motivatie en inspanning van de cliënt.

Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Bianca van Harskamp Coaching en Training en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Medisch advies

Bianca van Harskamp Coaching en Training, daarbij inbegrepen eventuele derde partijen die handelen in opdracht van Bianca van Harskamp Coaching en Training, is geen arts, psycholoog of psychiater en geeft daarom geen medisch advies en schrijft geen medicatie voor. In geval dat de deelnemer lichamelijke of mentale gezondheids-problemen heeft, onder behandeling of toezicht van een medisch of specialist staat of medicatie gebruikt dan dient de cliënt te allen tijde zelf vooraf medisch advies in te winnen of deelname aan diensten en/of sessies van Bianca van Harskamp Coaching en Training verantwoord is.

Afname van – en deelname aan- diensten en/of sessies van Bianca van Harskamp Coaching en Training is geheel op eigen risico en verantwoording. Alle therapieën zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes voor hypnotherapie. 

Aansprakelijkheid

Bianca van Harskamp Coaching en Training spant zich ervoor in om deelname aan alle diensten op een zo prettige en veilig mogelijke manier te laten verlopen voor de cliënt. In geval van schade is Bianca van Harskamp Coaching en Training alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Bianca van Harskamp Coaching en Training zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Bianca van Harskamp Coaching en Training is verzekerd.

Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en/of schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Bianca van Harskamp Coaching en Training, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bianca van Harskamp Coaching en Training is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een (groeps)sessie, workshop of masterclass.

Bianca van Harskamp Coaching en Training aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schadevergoeding aan deelnemers aan haar programma’s en/of sessies. Uitsluitend indien sprake is van grove, verwijtbare tekortkomingen, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bianca van Harskamp Coaching en Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

Op alle geschillen van welke aard ook, die deze Algemene Voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Alle programma’s en de daarbij behorende werkboeken, video’s, audiobestanden, e-books en overige materialen zijn uitsluitend bedoeld voor de gebruiker die het programma heeft aangekocht en/of zich met zijn persoonlijke contactgegevens heeft aangemeld voor ontvangst van gratis of betaald materiaal en/of heeft deelgenomen aan een persoonlijke sessie. Het is niet toegestaan om de inhoud van Bianca van Harskamp Coaching en Training programma’s of bestanden -of delen daarvan- te verspreiden of te kopiëren of op een zodanige manier te gebruiken waarvan je met gezond verstand kan inschatten dat dit niet de bedoeling is. Als gebruiker van de materialen en/of deelnemer aan een programma stem je er automatisch mee in dat overtreding hiervan tot direct opeisbare schadevergoeding en/of juridische gevolgen zal leiden.

Ik werk met veel plezier aan mijn website en het samenstellen van online materiaal. In het schrijven van programma’s, e-books, werkboeken, blogs en andere content steek ik heel veel tijd en energie. Ik steek veel tijd, geld en energie in het volgen van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling en deel mijn kennis graag met je. Daarom is het niet de bedoeling dat je zomaar inhoud van deze website en/of mijn programma’s en/of mijn sessies kopieert en gebruikt.

>